Alysicarpus narimanii S.M. Almeida & M.R. Almeida, J. Bombay Nat. Hist. Soc., 85(2): 394, f. 2., 1988
Type: India, Maharashtra, Khandala, 18 Oct. 1943, H. Santapau 2982 (holo: BLAT); Maharashtra, Trombay, 29 Sept. 1962, G.L. Shah 10593 (para: BLAT).
Habit: Annual herb.
Distribution: Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Daman & Diu, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal [Asia: Myanmar, Pakistan, Sri Lanka; Oceanic Islands: Maldives, Mauritius; Africa: Madagascar].
Family

Leguminosae Juss.

Genus

Alysicarpus Juss.

Accepted Name

Alysicarpus monilifer (L.) DC.