Grona brachystachya (Graham ex Benth.) H. Ohashi & K. Ohashi, J. Jap. Bot., 93(2): 110., 2018
Habit: Shrub.
Distribution: Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal. Endemic.
Family

Leguminosae Juss.

Genus

Grona Juss.